Свят

Свят
набор от човешки идеи за себе си и света, единството на знания, оценка и житейска позиция (miroustanovki), сумата от неговите морални, философски, политически или други концепции стойност, които се реализират в дела и да актове на човека. Най-висшата форма на идеология е научна философия, която насърчава формирането на творческото мислене и открива най-краткия и най-правилния начин за овладяване на богатството на духовната култура. Обща система от възгледи за обективния свят и мястото на човека в него, отношението на хората към реалността около себе си и за себе си, както и от своите виждания убеждения, идеали, принципи на знания и активност.

Голям обяснителен речник за културологията. , Kononenko B.I. 2003.


.