Арамил

Арамил
град, Свердловска район. Възникнали от 1675 g. като sl. в устието на река . Арамил (точки Iset) . От 1956 г. до 999 година. планини. Арамил. Hydronym на татари aryamals - 'uremny' , т.е. 'река с заливните, обрасли широколистна гора, скраб, ливади, тръстика' ... Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Посельов ЕМ 2001.

.